Yleistä maahanmuutosta
Eurooppaan suuntautuneella maahanmuutolla on pitkä historia. Se on lisääntynyt merkittävästi 1900-luvun lopussa. Kolmannes maahanmuutosta tapahtuu EU:n sisällä, mutta merkittävä osa maahanmuuttajista tulee Euroopan ulkopuolisista maista. Kaleidoscope-hankkeeseen osallistuvat neljä maata eroavatkin toisistaan monin tavoin. Erottavia tekijäitä ovat muun muassa maahanmuuton historia, trendit, maahantulon syyt, lähtömaa ja maahantulijoiden määrä. Iso-Britannia, Italia ja Ranska ovat vuosikymmenten ajan olleet merkittäviä maahanmuuton kohdemaita vastaanottaen vuosittain satoja tuhansia maahanmuuttajia. Suomessa en sijaan maahanmuutto on varsin uusi ilmiö ja maahanmuuttajien määrä hyvin pieni verrattuna edellä mainittuihin maihin.

Maahanmuuttajien yrittäjyysaktiivisuus on samalla tasolla kaikissa Kaleidoscope-hankkeen partnerimaissa. Maahanmuuttajayritysten osuus kaikista yrityksistä on noin 10–14 prosenttia.
Maahanmuuttajanaisten yrittäjyysaktiivisuus on matalampaa kuin vastaavasti maahanmuuttajamiesten Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Suomessa. Vain Italiassa maahanmuuttajanaiset toimivat yrittäjinä miehiä useammin.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana toteutetun maahanmuuttajanaisille suunnatun kyselyn tulokset antoivat varsin myönteisen kuvan vastaajien kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan, sillä yli puolet Suomen, Italian ja Ison-Britannian vastaajista pitivät yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtonaan. On kuitenkin huomioitava, että yrittäjyyspolulla on haasteita, jotka omalta osaltaan hidastavat ja estävät yrittäjäksi ryhtymistä. Haasteet olivat samoja, mitä yrittäjät yleisesti kohtaavat, mutta maahanmuuttajat kohtaavat niitä kantaväestön useammin. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että esteet yrittäjyydelle liittyivät rahoituksen saamiseen ja vähäisiin resursseihin sekä verkostojen puutteeseen. Etniseen ja/tai sukupuoleen liittyvään syrjintään liittyviä näkökulmia nousi esiin erityisesti aiemmissa tutkimuksissa, mutta ei merkittävästi hankkeen aikana kerätyssä aineistossa.

Kyselyssä kartoitettiin myös tarvittavia kompetensseja, taitoja ja asenteita. Nämä olivat varsin samansuuntaisia kaikissa Kaleidoscope-hankkeen partnerimaissa. Kohdemaan kielen osaamista, kulttuurin ymmärtämistä ja verkostoja pidettiin tärkeimpinä osa-alueina yritystoiminnan aloittamisen kannalta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettyjä tuloksia maahanmuuttajanaisille hyödyllisistä taidoista hyödynnetään hankkeen myöhemmissä vaiheissa sekä muissa yhteyksissä.